Financiele verantwoording

De wijze waarop Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting fondsen en vermogen beheert, is via rekeningen bij diverse banken, zoals zakenrekening en spaarrekeningen.

Daarnaast wordt een deel van het vermogen behoudend belegd. De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen besteedt is als aangegeven in het hieronder gevoegde meerjarenoverzicht, laatstelijk bijgesteld per 8 november 2023.

 Meerjarenoverzicht

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                   
Beschikbaar voor doeluitgaven totaal   10 10 10 10 10 10 10
                   
Doeluitgaven gerealiseerd ontwikkeling jongeren   5 9 11 10 6 8 10
  verzorging ouden van dagen   5 5 5 5 5 5 5
  werkgelegenheid       3   2    
  diversen             3 1
  totaal   10 14 19 15 13 16 16
                   
Toelichting cijfers in duizenden euro’s              

 Staat van baten en lasten

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                   
Baten baten onroerende zaken   40 43 43 55 30 37 40
  inkomsten beleggingen, renten en dividenden   17 23 12 27 29 30 -218
  opbrengsten stichtingen, kassen en fondsen   2 2 0 0 0 0 0
  totaal baten   59 68 55 82 59 67 -178
                   
Lasten lasten overige eigendommen en inventarissen   55 17 33 33 30 71 33
  afschrijvingen   30 30 0 0 0 0 0
  kosten beheer en administratie   6 5 9 8 5 8 9
  totaal lasten   91 52 42 41 35 79 42
                   
Doeluitgaven totaal   9 14 19 15 13 15 16
                   
Resultaat totaal   -41 2 -6 26 11 -27 -236
                   
Toelichting cijfers in duizenden euro’s