Financiele verantwoording

De wijze waarop Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting fondsen en vermogen beheert, is via rekeningen bij diverse banken, zoals zakenrekening en spaarrekeningen.

Daarnaast wordt een deel van het vermogen behoudend belegd. De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen besteedt is als aangegeven in het hieronder gevoegde meerjarenoverzicht, laatstelijk bijgesteld per 16 april 2019.

 Meerjarenoverzicht

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Beschikbaar voor doeluitgaven totaal 10 10 10 10 10 10 10
Doeluitgaven gerealiseerd ontwikkeling jongeren 7 2 5 9 11 8
verzorging ouden van dagen 4 4 5 5 5 5
werkgelegenheid 7 2
diversen 1 5
totaal 18 7 10 14 18 18
Toelichting cijfers in duizenden euro’s

 Staat van baten en lasten

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Baten baten onroerende zaken 44 37 40 43
inkomsten beleggingen, renten en dividenden -23 21 17 23
opbrengsten stichtingen, kassen en fondsen 42 0 2 2
totaal baten 63 58 59 68
Lasten lasten overige eigendommen en inventarissen 38 25 55 17
afschrijvingen 38 35 30 30
kosten beheer en administratie 14 6 6 5
totaal lasten 90 66 91 52
Doeluitgaven totaal 17 18 9 14 18 18
Resultaat totaal -44 -26 -41 2
Toelichting cijfers in duizenden euro’s
Top