Financiele verantwoording

De wijze waarop Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor Stichting fondsen en vermogen beheert, is via rekeningen bij diverse banken, zoals zakenrekening en spaarrekeningen.

Daarnaast wordt een deel van het vermogen behoudend belegd. De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen besteedt is als aangegeven in het hieronder gevoegde meerjarenoverzicht, laatstelijk bijgesteld per 27 juli 2021.

 Meerjarenoverzicht

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beschikbaar voor doeluitgaven totaal 10 10 10 10 10 10
Doeluitgaven gerealiseerd ontwikkeling jongeren 5 9 11 10 6 8
verzorging ouden van dagen 5 5 5 5 5 5
werkgelegenheid 3 2
diversen 3
totaal 10 14 19 15 13 16
Toelichting cijfers in duizenden euro’s

 Staat van baten en lasten

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten baten onroerende zaken 40 43 43 55 30
inkomsten beleggingen, renten en dividenden 17 23 12 27 29
opbrengsten stichtingen, kassen en fondsen 2 2 0 0 0
totaal baten 59 68 55 82 59
Lasten lasten overige eigendommen en inventarissen 55 17 33 33 30
afschrijvingen 30 30 0 0 0
kosten beheer en administratie 6 5 9 8 5
totaal lasten 91 52 42 41 35
Doeluitgaven totaal 9 14 19 15 13
Resultaat totaal -41 2 -6 26 11
Toelichting cijfers in duizenden euro’s